Hotline: 0815775566

EC Group tham gia Sàn giao dịch việc làm phiên lưu động tại tỉnh Phú Thọ

Cỡ chữ
<div animation-name:="" class="&quot;xdj266r" color:="" font-family:="" font-size:="" none="" overflow-wrap:="" segoe="" style="&quot;margin:" transition-property:="" ui="" white-space:="" x11i5rnm="" x1mh8g0r="" x1vvkbs="" xat24cr=""> <p animation-name:="" dir="&quot;auto&quot;" none="" style="&quot;font-family:" text-align:="" transition-property:=""> <span style="&quot;font-size:14px;&quot;"><span style="&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;">Ng&agrave;y 16/5 vừa qua, EC Group v&agrave; EduGo đ&atilde; tham gia &quot;S&agrave;n giao dịch việc l&agrave;m phi&ecirc;n lưu động kết nối 8 tỉnh: Ph&uacute; Thọ - Vĩnh Ph&uacute;c - H&agrave; Nội - Bắc Giang - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n - Lạng Sơn - Ninh B&igrave;nh - Quảng Ninh.&quot;</span></span></p> <p animation-name:="" dir="&quot;auto&quot;" none="" style="&quot;font-family:" text-align:="" transition-property:=""> <span style="&quot;font-size:14px;&quot;"><span style="&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;">Trong phi&ecirc;n giao dịch việc l&agrave;m tại tỉnh Ph&uacute; Thọ, rất nhiều bạn học sinh quan t&acirc;m v&agrave; t&igrave;m hiểu chương tr&igrave;nh du học nghề Trung Quốc - du học nghề Đức cho thấy sức h&uacute;t từ 2 chương tr&igrave;nh n&agrave;y đang rất lớn cũng như cho thấy xu hướng du học nghề sẽ dần thay đổi c&aacute;c chương tr&igrave;nh du học truyền thống trước đ&acirc;y.</span></span></p> </div> <div 0.5em="" 0px="" animation-name:="" class="&quot;x11i5rnm" color:="" font-family:="" font-size:="" none="" overflow-wrap:="" segoe="" style="&quot;margin:" transition-property:="" ui="" white-space:="" x1mh8g0r="" x1vvkbs="" xat24cr="" xtlvy1s=""> <p animation-name:="" dir="&quot;auto&quot;" none="" style="&quot;font-family:" text-align:="" transition-property:=""> <span style="&quot;font-size:14px;&quot;"><span style="&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;">Một số h&igrave;nh ảnh tại buổi giao dịch việc l&agrave;m tại Ph&uacute; Thọ:<br /> <img alt="&quot;&quot;" height:="" src="&quot;/pic/News/images/z4348791094007_5f4360f909b932188631f57d37770568.jpg&quot;" style="&quot;width:" /><br /> <img alt="&quot;&quot;" height:="" src="&quot;/pic/News/images/z4348791116881_084e0cebe11fa0faae25e63f51fa64ce.jpg&quot;" style="&quot;width:" /><br /> <img alt="&quot;&quot;" height:="" src="&quot;/pic/News/images/z4348811808262_7e3b9e13372dd5fe47d32858d4eb7491.jpg&quot;" style="&quot;width:" /></span></span></p> </div> <span font-family:="" font-size:="" style="&quot;color:" text-align:="" white-space:="">Ngo&agrave;i tỉnh Ph&uacute; Thọ, trong thời gian tới EC Group tiếp tục tham gia phi&ecirc;n giao dịch việc l&agrave;m tại c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c để cũng cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch về du học nghề tới c&aacute;c bạn học sinh.</span>

Họ và tên *

Điện thoại *

Bạn muốn làm việc ở khu vực nào *

Bạn muốn làm lĩnh vực nào

Yêu cầu

Đăng ký